Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin organizacyjny Instytutu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU WYDZIA?OWEGO


§ 1

 1. Podstaw? prawn? dzia?ania instytutu jest art. 22 Statutu Uniwersytetu.
 2. Instytut jest jednostk? organizacyjn? wydzia?u, utworzon? dla prowadzenia pracy dydaktycznej i naukowej.
 3. Instytut mo?e mie? jednolit? struktur? lub sk?ada? si? z dwóch lub wi?cej katedr i zak?adów. Instytut o jednolitej strukturze mo?na utworzy?, je?eli w proponowanym sk?adzie osobowym zatrudniona jest w pe?nym wymiarze czasu pracy, co najmniej jedna osoba maj?ca tytu? naukowy.


§ 2

Zakres dzia?ania instytutu obejmuje organizowanie i prowadzenie dzia?alno?ci dydaktycznej, naukowej i badawczej w zakresie dyscyplin reprezentowanych przez instytut.


§ 3

Struktur? organizacyjn? instytutu ustala Rektor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez rad? wydzia?u.


§ 4

 1. W sk?ad instytutu oprócz katedr i zak?adów mog? wchodzi?: zespo?y naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, o?rodki, pracownie, biblioteki, warsztaty i inne jednostki. Nie stanowi? one samodzielnych jednostek organizacyjnych, lecz tworzone s? przez dyrektora instytutu w ramach wewn?trznej organizacji pracy. Kierownictwo tych struktur dyrektor instytutu powierza nauczycielom akademickim lub innym osobom.
 2. Jednostki wymienione w ust.   l  tworzy, przekszta?ca i znosi Rektor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez rad? wydzia?u.
 3. Wniosek o utworzenie lub przekszta?cenie powinien zawiera? uzasadnienie, okre?lenie   celu   i   zakresu   dzia?alno?ci  naukowej   i dydaktycznej tych jednostek,  sk?adu osobowego a tak?e terminu i trybu rozliczania osób odpowiedzialnych za dzia?alno?? jednostki przekszta?canej m.in. rozliczenia finansowe  z wykonania planu bada? naukowych,  rozliczenia z zakresu powierzonego mienia.
 4. W przypadku zniesienia jednostki przepis ust. 3 stosuje si? odpowiednio.
 5. Wymienione  w  §  4 ust.   l jednostki posiadaj? wewn?trznie wydzielony maj?tek, który w ca?o?ci stanowi maj?tek instytutu.


§ 5

Organami instytutu s?: dyrektor i rada instytutu.

 1. Dyrektora instytutu powo?uje Rektor na okres 5 lat na wniosek instytutu, zaopiniowany  przez  ca?? rad?  wydzia?u.   Kadencja  dyrektora  instytutu rozpoczyna si? z pocz?tkiem roku kalendarzowego.
 2. Dyrektor    instytutu    kieruje    ca?okszta?tem    dzia?alno?ci    instytutu,   jest prze?o?onym s?u?bowym wszystkich pracowników instytutu, odpowiada za planowanie   i   realizacj?   zada?   oraz   za   maj?tek   i   ?rodki finansowe przydzielone instytutowi.
 3. Dyrektor mo?e wykonywa? swoj? funkcj? przy pomocy zast?pców, okre?laj?c ich kompetencje.
 4. Do obowi?zków dyrektora instytutu w szczególno?ci nale?y:
   1. w zakresie dydaktyki - organizowanie dzia?alno?ci dydaktycznej oraz zapewnienie prawid?owego przebiegu procesu dydaktycznego;
   2. udzia?   w   opracowywaniu   i   realizacji   planów   prac   naukowo-badawczych;
   3. ustalanie projektów struktury organizacyjnej instytutu;
   4. dokonywanie podzia?u obowi?zków mi?dzy poszczególne jednostki organizacyjne i pracowników instytutu.
 5. Dyrektor instytutu swoje zadania wykonuje przy pomocy rady instytutu.
 6. Rada instytutu jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora instytutu w zakresie dzia?alno?ci dydaktycznej i naukowo-badawczej.
 7. Do zada? rady instytutu w szczególno?ci nale?y:
   1) opiniowanie kierunków dzia?alno?ci  dydaktycznej  oraz projektów planów prac naukowo-badawczych;
   2) opiniowanie sprawozda? z dzia?alno?ci instytutu;
   3) opracowanie projektów planów rzeczowo-finansowych.
 8. W sk?ad rady instytutu wchodz?:
   1) dyrektor instytutu i jego zast?pcy;
   2) nauczyciele akademiccy  zatrudnieni  na stanowisku profesora oraz maj?cy stopie? doktora habilitowanego;
   3) wybrani   przedstawiciele   pozosta?ych   nauczycieli   akademickich   i pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi w liczbie proponowanej przez zebranie ogólne pracowników;
   4) przedstawiciele zwi?zków zawodowych.
 9. W pracach rady mog? bra? udzia? z g?osem doradczym przedstawiciele samorz?du studenckiego.
 10. Radzie przewodniczy dyrektor instytutu, który jest zobowi?zany zwo?a? jej posiedzenie co najmniej raz w semestrze.


§ 6

 1. Pracownikami instytutu s?:
   a) pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni,
   b) pracownicy naukowi,
   c) pracownicy nie b?d?cy nauczycielami akademickimi.
 2. Zatrudnienie   pracowników  nast?puje  na  podstawie   przepisów   i
  obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.
 3. Dyrektor instytutu oraz kierownicy jednostek wchodz?cych w sk?ad instytutu
  ustalaj? zakresy obowi?zków pracowników, uwzgl?dniaj?c w nich równie?
  problematyk? bhp i ppo?.


§ 7

 1. Instytut posiada ewidencyjnie wydzielony  maj?tek. Ewidencja maj?tku prowadzona jest na podstawie przepisów obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.
 2. Dyrektor instytutu odpowiada za powierzony mu maj?tek znajduj?cy si? w instytucie.
 3. Dyrektor instytutu mo?e przekaza? okre?lone przedmioty czy urz?dzenia b?d?ce   w   ewidencji   instytutu   w   bezpo?redni?   opiek?   pracownikowi zatrudnionemu   w   instytucie.   Pracownik   ten   ponosi   odpowiedzialno?? materialn?   zgodnie   z   obowi?zuj?cymi   przepisami.   Dyrektor   instytutu kontroluje wówczas prawid?owe rozliczanie si? pracownika z powierzonego mu mienia.
 4. Dzia?alno?? finansowo-gospodarcza instytutu prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu.
 5. Dyrektor  instytutu  mo?e  przekaza?  obowi?zki  wymienione  w pkt.   1-3 kierownikom jednostek organizacyjnych instytutu - czyli katedr, zak?adów.
 6. Instytut prowadzi ?ród?ow? dokumentacj? finansow?, wystawia dokumenty obrotu pieni??nego i maj?tkowego oraz prowadzi ewidencj? w zakresie okre?lonym w?a?ciwymi przepisami.
 7. Ewidencj? dokumentów finansowo-ksi?gowych prowadzi kwestura Uniwersytetu.


§ 8

 1. Bezpo?redni nadzór i kontrol? nad dzia?alno?ci? instytutu sprawuje dziekan na podstawie kompetencji wynikaj?cych z ustawy o szkolnictwie wy?szym, statutu Uniwersytetu oraz regulaminu organizacyjnego wydzia?u.


§ 9

 1. Zmiany w regulaminie mog? by? dokonane zarz?dzeniem rektora z w?asnej inicjatywy lub na wniosek dziekana zaopiniowany przez rad? instytutu i wydzia?u.
 2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzenia rektora.

 


Ta strona by?a odwiedzana 484 razy (w tym z UWM 15 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-01
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa